Over ons

Over ons

Stichting Reuzenkinderen is opgericht in 2017 met de overtuiging hulp te bieden aan meervoudig beperkte kinderen en jongeren.

Stichting Reuzenkinderen vindt dat alle meervoudig beperkte kinderen en jongeren de mogelijkheid moeten krijgen om zich te ontwikkelen en ondanks hun uitdagingen van het leven kunnen genieten. Dit is niet altijd even vanzelfsprekend.

Daarom wil Stichting Reuzenkinderen deze groep kinderen helpen.

Verslag van uitgeoefende activiteiten
Stichting Reuzenkinderen is een nieuw opgerichte stichting. In het jaarverslag van 2018 vindt u een verslag en verantwoording van de projecten van Stichting Reuzenkinderen en daarbij de financiële verantwoording. De jaarverslagen worden vervolgens opgeslagen in ons archief.

Beleidsplan en beloningsbeleid
In het Beleidsplan zijn de doelstellingen, de werkzaamheden, de fondsenwervende activiteiten en een toelichting op het financieel beheer vastgelegd voor 2018 t/m 2020. Daarnaast is een paragraaf opgenomen met het beloningsbeleid.

Bestuur

Voorzitter: mevrouw M. Tijs

Raad van Toezicht
Stichting Custodis
Meer informatie over het bestuur is te vinden in het jaarverslag.

Overige informatie
Statutaire naam: Stichting Reuzenkinderen
Vestigingsplaats: Driebergen-Rijsenburg (Traaij 191, 3971 GH)
Kamer van Koophandel nummer: 69385858
RSIN nummer:857855220

Verkort Beleidsplan

Het beleid van Stichting Reuzenkinderen (SRK) is gericht op verwezenlijken van haar doelstelling ; “Het verlenen van geldelijke ondersteuning aan particulieren, charitatieve, wetenschappelijke en het algemeen nut beogende instellingen, in het bijzonder projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van meervoudig beperkte kinderen en jong volwassenen tot 25 jaar”. SRK wil jaarlijks enkele tientallen initiatieven ondersteunen die ieder op hun eigen wijze zijn gericht op de bevordering van het welzijn van en bijdragen aan de ontwikkeling van meervoudig beperkte kinderen en jong volwassenen tot 25 jaar. Stichting Reuzenkinderen heeft geen winstoogmerk.
De stichting streeft naar een vast belegd vermogen maar doet tevens aan actieve en passieve fondsenwerving. De inkomsten uit dit vermogen maken het mogelijk dat het fonds jaarlijks verschillende (particuliere) initiatieven en projecten door organisaties zonder winstdoel van financiële steun kan voorzien. De stichting voert daarbij zowel een passief als actief donatiebeleid. Passief in de zin dat derden aanvragen voor een financiële bijdrage kunnen indienen, waarna deze door de raad van toezicht worden beoordeeld aan de hand van een aantal vastgestelde criteria die zijn afgeleid van de doelstelling van het fonds. Actief in de zin dat het bestuur en / of de raad van toezicht zelf projecten opzoekt die eveneens worden beoordeeld op de criteria als hierboven bedoeld. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. De administratie van SRK wordt gevoerd door de voorzitter van het bestuur